W dzisiejszym wpisie pokażę Ci jak napisać pozew o rozwód z orzekaniem o winie tak aby spełniał wszystkie wymagania formalne, i został przyjęty przez sąd ” bez szemrania ” 🙂

Wymagania formalne pozwu o rozwód ( tak jak zresztą każdego pisma procesowego ) są bardzo ważne ponieważ ich brak sprawi, że sąd wezwie Cię do ich uzupełnienia – co przedłuży sprawę, a Ciebie zapewne wyprowadzi z równowagi 🙂

A więc zaczynamy …..

Na początku kilka banałów.

Strony

Zacznij pisać swój pozew od podania danych powoda ( osoby składającej pozew )

Podajesz: imię, nazwisko, adres oraz nr PESEL

Następnie podajesz dane pozwanego: też  imię, nazwisko i adres. Numeru PESEL nie musisz podawać.

Sąd

Musisz wskazać sąd okręgowy do którego kierujesz pozew. Pewnie zapytasz, który sąd jest właściwy ? ( niektóre osoby pytają mnie czy mogą sobie wybrać sąd – odpowiedź brzmi NIE !)

Zazwyczaj właściwy będzie sąd okręgowy, w którego okręgu mieliście ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Inne przypadki opiszę w następnym wpisie.

Napisz sądowi o co wnosisz

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie składa się z dwóch części. W części pierwszej podajesz sądowi czego się domagasz. Poniżej podam Ci przykładowe wnioski, które powinny znaleźć się w Twoim pozwie.

Zacznij od tego, że domagasz się rozwodu z winy małżonka – wniosek powinien wyglądać tak jak poniżej :

W imieniu własnym wnoszę o:

  • rozwiązanie małżeństwa powódki ….. z pozwanym ….. zawartego w dniu ….. w ….. przez rozwód z winy pozwanego

Jeżeli żądasz alimentów dla siebie zamieść taki wniosek:

  • wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki renty alimentacyjnej w kwocie po ….. zł miesięcznie płatnej do dnia 5. każdego bieżącego miesiąca z góry wraz z ustawowymi odsetkami w wypadku zwłoki w płatności każdej renty alimentacyjnej

Jeżeli macie małoletnie dzieci powinieneś zawrzeć jeszcze wnioski dotyczące władzy rodzicielskiej, alimentów i kontaktów z dziećmi.  Przykładowe wnioski zamieszczam poniżej:

  • wnoszę o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem stron ….., urodzonym w ….., w dniu …… – powódce z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej pozwanego do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka;
  • wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego dziecka stron ….. renty alimentacyjnej, w kwocie po ….. zł płatnej do dnia 5. każdego bieżącego miesiąca z góry do rąk powódki, jako przedstawicielki ustawowej dziecka, wraz z ustawowymi odsetkami w płatności każdej renty alimentacyjnej;

Jeżeli nie jesteście w stanie dogadać się w sprawie kontaktów z dzieckiem, warto sądownie ustalić tę kwestię. Orzeczenie w sprawie kontaktów pozwoli Wam w przyszłości uniknąć niepotrzebnych kłótni. Wniosek o ustalenie kontaktów może wyglądać tak:

  • wnoszę o ustalenie kontaktów pozwanego z małoletnim zgodnie z pisemnym porozumieniem rodziców, tj. w każdą II i IV sobotę miesiąca od godz. ….. do godz. ….. , poza miejscem pobytu dziecka ustalonym w porozumieniu rodziców;

Jeżeli chcesz aby już w czasie trwania rozprawy rozwodowej ( która może trwać np. 2 lata 🙁 ) pozwany przekazywał Ci jakieś pieniądze na utrzymanie dziecka – złóż wniosek o zabezpieczenie. Przykładowy wniosek znajdziesz poniżej:

  • wnoszę o udzielenie zabezpieczenia przez zobowiązanie pozwanego ….. do łożenia przez czas trwania procesu, tytułem alimentów na rzecz małoletniego ….. , kwoty po ….. zł miesięcznie, płatnej poczynając od dnia wniesienia pozwu, do rąk matki ….. do dnia ….. każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat;

Dodatkowo możesz jeszcze zamieścić wnioski o:

  • eksmisję małżonka
  • zwolnienie z kosztów sądowych
  • zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz kosztów postępowania
  • wezwanie na rozprawę świadków

Jeżeli pomiędzy Wami nie doszło do mediacji, a ty chcesz zakończyć sprawę w sądzie – pod wnioskami, których przykłady zamieściłem powyżej, zamieść taką formułkę:

Na zasadzie art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. oświadczam, że strony nie podjęły próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, ponieważ na obecnym etapie powódka nie jest zainteresowana polubownym rozwiązaniem sporu.

Uzasadnienie

Druga część pozwu to jego uzasadnienie. W praktyce ta część będzie dla Ciebie najtrudniejsza.

Szerzej o uzasadnieniu w sprawie o rozwód z orzekaniem o winie oraz o tym jak udowodnić winę małżonka napisze w następnym poście 🙂

W skrócie mogę Ci tylko powiedzieć, że w tej części Twojego pozwu musisz przekonać sad, że powinien wydać taki wyrok o jaki wnosisz. Wszystkie twoje wnioski, które zamieściłeś w pozwie powinny mieć swoje uzasadnienie.

Swoje argumenty musisz oczywiście poprzeć dowodami, najczęściej zeznaniami świadków i dokumentami.

Załączniki

Do pozwu musisz załączyć: odpis skrócony aktu małżeństwa, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka/ dzieci. Jeżeli swoje argumentu popierasz dokumentami – oczywiście również załącz je do pozwu.

Pozew składasz w dwóch egzemplarzach w biurze podawczym właściwego sądu okręgowego. Pozew możesz również wysłać na poczcie listem poleconym. Opłata sądowa wynosi 600 zł. Dowód jej uiszczenia załącz do pozwu.

Musisz jednak wiedzieć, że sprawy o rozwód z orzekaniem o winie nie należą do łatwych, w praktyce największe problemy sprawia udowodnienie, że to małżonek ponosi wyłączną winę. Radzę Ci zatem abyś przed przystąpieniem do pisania pozwu skonsultował się z adwokatem.

Pamiętaj ! Ewentualne błędy popełnione na początku postępowania, tj. już na etapie składania pozwu, mogą  zaważyć na jego wyniku.

 

Aby wyjaśnić Ci na czym polega 3 przeszkoda na drodze do uzyskania rozwodu opowiem Ci pewną historię …

Otóż, ostatnio przyszła do mnie do kancelarii  klientka z prośbą o poradę,

Pokazując mi pozew o rozwód złożony przez jej męża, powiedziała mi tak:

Panie mecenasie on mnie całe życie zdradzał, ja o tym wiedziałam, mogłam odejść już dawno, ale tolerowałam te jego wyskoki ze względu na dobro naszych dzieci. Chciałam aby miały w miarę normalną rodzinę, i wychowywały się z ojcem.

Teraz wyprowadził się do młodszej kobiety i żąda rozwodu.

Co mam zrobić ? Dzieci kochają tatę i strasznie przeżywają to, że od nas odszedł.

Powiedziałem jej tak …

Zanim cokolwiek zrobimy powinna się Pani zastanowić czy w ogóle chce tego rozwodu. Dopiero od tej decyzji będzie zależało w jakim kierunku pójdzie sprawa.

Wyjaśniłem jej, że zgodnie z prawem jako osoba nie ponosząca żadnej winy w rozpadzie małżeństwa – może nie zgodzić się na rozwód, i rozwodu nie będzie. Koniec. Tylko czy to będzie dla niej najlepsze rozwiązanie ?

Jeśli więc wina leży po Twojej stronie proponuję Ci abyś uzgodnił warunki rozwodu ze współmałżonkiem jeszcze przed złożeniem pozwu. Musisz bowiem wiedzieć, że zgodnie z polskim prawem rozwód nie jest dopuszczalny jeśli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Wiem, że może być to trudne, a czasami wręcz niewykonalne. Warto jednak spróbować, gdyż brak zgody męża lub żony na rozwód w takich okolicznościach skończy się oddaleniem powództwa, stratą czasu i pieniędzy.

Wracając jednak do historii, od której zacząłem – Pani w końcu zdecydowała się na rozwód ale z orzeczeniem o winie męża.

Mąż przyjął winę na siebie, a klientce zasądzono alimenty. Sprawa szybko się skończyła.

Po rozprawie powiedziała mi, że w sumie to jest jej lżej bo przecież to małżeństwo od dawna istniało tylko na papierze…., i chyba dobrze, że w końcu ten stan został usankcjonowany.

Jak już zdążyłeś się dowiedzieć – bez wykazania, że pomiędzy Wami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego nie masz szans na uzyskanie rozwodu. Jest to tzw. pozytywna przesłanka rozwodowa. Jeżeli nie została spełniona – rozwód jest niedopuszczalny.

A więc dobrze, zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego nastąpił, z powodu rozwodu nie ucierpi dobro Waszych dzieci ( a może w ogóle nie masz dzieci ? ) Czy jest coś jeszcze co może mi skomplikować życie ?

Odpowiem Ci, że tak. Jest niestety kolejna przeszkoda 🙁

Przeszkoda nr 2 – zasady współżycia społecznego.

Przepisy mówią, że rozwód jest niedopuszczalny jeżeli jego orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.  Prosto zwięźle i na temat. Jest tylko jeden mały problem co to są te zasady ? gdzie one są zapisane ?

Otóż – Nigdzie.

Kodeks nie precyzuje co powinniśmy rozumieć pod pojęciem zasady współżycia społecznego.

Jest to pojęcie nieostre – o pojemności Kanionu Kolorado: ) Pomyślisz, że to głupie. Dlaczego nie spisano wszystkich sytuacji, które byłyby uznawane za niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Przecież tak byłoby łatwiej. Dla wszystkich.

Musisz wiedzieć, że nie da się skatalogować wszystkich scenariuszy mogących się pojawić w życiu, więc celowo posłużono się tzw. klauzulą generalną dając w ten sposób sądowi pewne elastyczne narzędzie pozwalające mu na ochronę strony słabszej przed dominacją strony silniejszej – generalnie o to w tym chodzi.

Oczywiście sąd nie może też stosować „wolnej amerykanki”, lecz musi kierować się pewnymi wytycznymi. Jak to zazwyczaj bywa, problemem zajął się Sąd Najwyższy precyzując w jakich sytuacjach możemy mówić o sprzeczności rozwodu z zasadami współżycia społecznego.

Z bogatego orzecznictwa wynika, że nie dostaniesz rozwodu jeżeli Twój małżonek jest np. nieuleczalnie chory, znajduje się w wyjątkowo ciężkiej sytuacji materialnej, i wymaga opieki materialnej lub moralnej, a rozwód stanowiłby dla niego rażącą krzywdę.

Sąd Najwyższy uznał również, że przeciwko udzieleniu rozwodu mogą przemawiać także względy natury społeczno-wychowawczej, które nie pozwalają, by orzeczenie rozwodu sankcjonowało stan faktyczny powstały na tle złośliwego stosunku do współmałżonka albo na tle innych przejawów lekceważenia małżeństwa i rodziny.

Powyższe przykłady ty tylko najczęściej pojawiające się sytuacje skutkujące niedopuszczalnością rozwodu. Jeżeli nie masz pewności czy w Twoim przypadku rozwód może zostać uznany za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego radzę Ci abyś się skontaktował z adwokatem, bowiem każda sytuacja jest inna i wymaga dogłębnej analizy.

W następnym artykule opowiem Ci o 3 i ostatniej przeszkodzie na drodze do uzyskania rozwodu – czyli co się stanie w sytuacji kiedy rozwodu zażąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia.

Mąż mnie zdradził, i żąda rozwodu ! Czy ma jakieś szanse ?

Wszystkiego dowiesz się w następnym wpisie 🙂

 

W ostatnim wpisie wyjaśniłem Ci dlaczego wykazanie, że pomiędzy Tobą a małżonkiem nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego jest takie ważne.

Dzisiaj wyjaśnię Ci dlaczego nie dostaniesz rozwodu z orzeczeniem o winie nawet jeżeli pomiędzy Wami rzeczywiście nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, i ma on cechy trwałości.

Pewnie myślisz, że jeżeli nie mieszkasz już z mężem lub żoną, masz dowody jego lub jej winy, a to że nie będziecie już razem jest pewne jak to, że jutro będzie nowy dzień – to sąd musi dać Ci rozwód.

Niestety nie. Muszę cię zmartwić, sprawa niestety nie jest taka prosta 🙁

Jeżeli pokonasz pierwszą „przeszkodę na drodze ku wolności”, to znaczy przekonasz sąd, że pomiędzy Wami nastąpił  zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, przed Tobą kolejna próba.

Mianowicie sąd musi jeszcze ustalić czy w Waszym przypadku nie występują tzw. negatywne przesłanki rozwodowe

Chcesz się dowiedzieć co to takiego ? Posłuchaj …

Otóż polskie prawo wymienia 3 takie przeszkody przez, które rozwodu nie otrzymasz, i bez znaczenia jest jak bardzo skrzywdziła Cię Twoja druga połowa.

Przeszkoda nr 1 – dobro waszych wspólnych dzieci

Jeżeli posiadacie małoletnie dzieci ( dla jasności – to te które nie ukończyły 18 lat)  sąd musi sprawdzić, czy w przypadku orzeczenia rozwodu nie ucierpi ich dobro. Oczywiście przepisy w żaden sposób nie precyzują w jaki sposób rozumieć to dobro. Sprawą zajął się jednak Sąd Najwyższy, i wyjaśnił ten termin wydając wytyczne w dwóch uchwałach (z dnia 18 marca 1968 r. III CZP 70/66, OSNCP 1968, poz. 77, i z dnia 9 czerwca 1976 r. III CZP 46/75, OSNCP 1976/9, poz. 184)

Jeżeli jesteś mocno zainteresowany tematem poczytaj co Sąd Najwyższy ma do powiedzenie w tej kwestii 🙂

Zakładam, że jednak nie masz czasu na lekturę 🙂 wiec powiem Ci, że sąd analizując czy w Twoim przypadku rozwód nie zaszkodzi Twojemu dziecku musi ustalić 3 rzeczy:

1. czy rozwód nie spowoduje osłabienia więzi z dziećmi tego małżonka, przy którym dzieci nie pozostaną,
2. czy po rozwodzie zaspokojone zostaną potrzeby materialne i emocjonalne dzieci w takim przynajmniej zakresie jak to jest obecnie,
3. czy utrzymanie małżeństwa będzie dla dzieci bardziej korzystne niż orzeczenie rozwodu.

Zapytasz pewnie jak sąd ma to sprawdzić ?

Pociesze Cię 🙂 nie – sędzia nie przyjdzie do Ciebie do domu.

Sąd ma odpowiednie narzędzia aby ustalić powyższe kwestie. Najczęściej będzie to wywiad środowiskowy kuratora zawodowego lub opinia OZSS ( dawnego RODK-a czyli  Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego ).

Mam nadzieję, że wyjaśniłem Ci z grubsza na czym polega pierwsza negatywna przesłanka rozwodowa 🙂

W kolejnym wpisie wyjaśnię Ci jak wygląda przeszkoda nr 2 czyli – zasady współżycia społecznego.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Drogi czytelniku !

Jeśli zamierzasz się rozwieść musisz wiedzieć, że sprawa o rozwód może być przeprowadzona, mówiąc potocznie na dwa sposoby. Rozwód z orzeczeniem o winie to jedna z możliwości. Druga możliwość to rozwód , jak to mówią moi klienci ” za porozumieniem stron” – czyli rozwód bez orzekania o winie.

Skoro jednak trafiłeś na mojego bloga to zakładam, że ta druga opcja Cię nie interesuje, poruszymy jednak i ten temat w kolejnych wpisach.

A więc do rzeczy 🙂

Na samym początku muszę Cię troszeczkę zmartwić. Żaden sąd nie da Ci rozwodu od ręki,  ponieważ tego chcesz. Nawet jeśli faktycznie masz podstawy aby domagać się rozwodu z orzeczeniem o winie małżonka, sąd musi przeprowadzić kilkuetapowe postępowanie dowodowe. Dopiero wynik tego postępowania zadecyduje czy rozwód w Twoim przypadku będzie w ogóle możliwy

Pewnie zapytasz – Jak to ? przecież mój mąż mnie zdradził i mam na to dowody, przecież rozwód to w moim przypadku tylko formalność !

No właśnie nie do końca.

Zanin sąd przejdzie do ustalania, który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa, musi bezwzględnie ustalić, że pomiędzy wami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Zapytasz pewnie co to takiego ten zupełny i trwały rozkład pożycia?

Szczegółowo wyjaśnię Ci to w kolejnych postach. Generalnie chodzi o to, że rozwód z orzeczeniem o winie zazwyczaj będzie możliwy jedynie wówczas jeżeli pomiędzy Tobą i Twoim małżonkiem zanikły wszystkie łączące was więzi, to jest więź duchowa, fizyczna i gospodarcza. Ponadto oboje musicie być też pewni, że nigdy nie już nie będziecie w stanie wrócić do normalnego pożycia – i to jest właśnie ta trwałość rozkładu pożycia.

Dlaczego to takie ważne ?

Wyjaśnię Ci to na przykładzie pewnej historii, który mnie spotkała.

Posłuchaj …

Otóż reprezentowałem pewnego mężczyznę, który został pozwany w sprawie o rozwód, przy czym standardowo żona żądała rozwodu z jego wyłącznej winy. My z kolei w odpowiedzi na pozew wnieśliśmy o rozwód z wyłącznej winy żony. Dodam tylko, że obie strony miały argumenty, i sprawa zmierzała raczej w kierunku rozwodu z winy obu stron.

Nie wyobrażasz sobie jakie było moje zdumienie, kiedy na pytanie sądu, kiedy ostatni raz obcowała Pani z mężem, powódka odpowiedział, że…uwaga…w zeszłą niedziele ( rozprawa była we wtorek 🙂 ). Ale to jeszcze nic. Na to samo pytanie mój klient stwierdził, że tak faktycznie doszło do zbliżenia w niedzielę. W tym dniu odprowadził dzieci, było zimno, i żona zrobiła mu herbaty, no i jakoś tak wyszło !

Co zrobił Sąd ? oddalił powództwo wskazując, że rozwód nie jest możliwy ponieważ pomiędzy małżonkami nie zanikła więź fizyczna, tym samym nie doszło do zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Oboje stracili pieniądze i czas ale chyba wyszło im to na dobre bo z tego co wiem to są razem 🙂

Jaki z tej historii płynie morał ?

Primo –  zawsze mów prawdę adwokatowi, który prowadzi Twoją sprawę !

Secundo – zastanów się kilka razy czy rzeczywiście to już jest definitywny koniec Twojego małżeństwa !