Jak napisać pozew o rozwód z orzekaniem o winie ?

Artur Wojan22 lutego 2017Komentarze (0)

W dzisiejszym wpisie pokażę Ci jak napisać pozew o rozwód z orzekaniem o winie tak aby spełniał wszystkie wymagania formalne, i został przyjęty przez sąd ” bez szemrania ” 🙂

Wymagania formalne pozwu o rozwód ( tak jak zresztą każdego pisma procesowego ) są bardzo ważne ponieważ ich brak sprawi, że sąd wezwie Cię do ich uzupełnienia – co przedłuży sprawę, a Ciebie zapewne wyprowadzi z równowagi 🙂

A więc zaczynamy …..

Na początku kilka banałów.

Strony

Zacznij pisać swój pozew od podania danych powoda ( osoby składającej pozew )

Podajesz: imię, nazwisko, adres oraz nr PESEL

Następnie podajesz dane pozwanego: też  imię, nazwisko i adres. Numeru PESEL nie musisz podawać.

Sąd

Musisz wskazać sąd okręgowy do którego kierujesz pozew. Pewnie zapytasz, który sąd jest właściwy ? ( niektóre osoby pytają mnie czy mogą sobie wybrać sąd – odpowiedź brzmi NIE !)

Zazwyczaj właściwy będzie sąd okręgowy, w którego okręgu mieliście ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Inne przypadki opiszę w następnym wpisie.

Napisz sądowi o co wnosisz

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie składa się z dwóch części. W części pierwszej podajesz sądowi czego się domagasz. Poniżej podam Ci przykładowe wnioski, które powinny znaleźć się w Twoim pozwie.

Zacznij od tego, że domagasz się rozwodu z winy małżonka – wniosek powinien wyglądać tak jak poniżej :

W imieniu własnym wnoszę o:

  • rozwiązanie małżeństwa powódki ….. z pozwanym ….. zawartego w dniu ….. w ….. przez rozwód z winy pozwanego

Jeżeli żądasz alimentów dla siebie zamieść taki wniosek:

  • wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki renty alimentacyjnej w kwocie po ….. zł miesięcznie płatnej do dnia 5. każdego bieżącego miesiąca z góry wraz z ustawowymi odsetkami w wypadku zwłoki w płatności każdej renty alimentacyjnej

Jeżeli macie małoletnie dzieci powinieneś zawrzeć jeszcze wnioski dotyczące władzy rodzicielskiej, alimentów i kontaktów z dziećmi.  Przykładowe wnioski zamieszczam poniżej:

  • wnoszę o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem stron ….., urodzonym w ….., w dniu …… – powódce z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej pozwanego do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka;
  • wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego dziecka stron ….. renty alimentacyjnej, w kwocie po ….. zł płatnej do dnia 5. każdego bieżącego miesiąca z góry do rąk powódki, jako przedstawicielki ustawowej dziecka, wraz z ustawowymi odsetkami w płatności każdej renty alimentacyjnej;

Jeżeli nie jesteście w stanie dogadać się w sprawie kontaktów z dzieckiem, warto sądownie ustalić tę kwestię. Orzeczenie w sprawie kontaktów pozwoli Wam w przyszłości uniknąć niepotrzebnych kłótni. Wniosek o ustalenie kontaktów może wyglądać tak:

  • wnoszę o ustalenie kontaktów pozwanego z małoletnim zgodnie z pisemnym porozumieniem rodziców, tj. w każdą II i IV sobotę miesiąca od godz. ….. do godz. ….. , poza miejscem pobytu dziecka ustalonym w porozumieniu rodziców;

Jeżeli chcesz aby już w czasie trwania rozprawy rozwodowej ( która może trwać np. 2 lata 🙁 ) pozwany przekazywał Ci jakieś pieniądze na utrzymanie dziecka – złóż wniosek o zabezpieczenie. Przykładowy wniosek znajdziesz poniżej:

  • wnoszę o udzielenie zabezpieczenia przez zobowiązanie pozwanego ….. do łożenia przez czas trwania procesu, tytułem alimentów na rzecz małoletniego ….. , kwoty po ….. zł miesięcznie, płatnej poczynając od dnia wniesienia pozwu, do rąk matki ….. do dnia ….. każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat;

Dodatkowo możesz jeszcze zamieścić wnioski o:

  • eksmisję małżonka
  • zwolnienie z kosztów sądowych
  • zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz kosztów postępowania
  • wezwanie na rozprawę świadków

Jeżeli pomiędzy Wami nie doszło do mediacji, a ty chcesz zakończyć sprawę w sądzie – pod wnioskami, których przykłady zamieściłem powyżej, zamieść taką formułkę:

Na zasadzie art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. oświadczam, że strony nie podjęły próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, ponieważ na obecnym etapie powódka nie jest zainteresowana polubownym rozwiązaniem sporu.

Uzasadnienie

Druga część pozwu to jego uzasadnienie. W praktyce ta część będzie dla Ciebie najtrudniejsza.

Szerzej o uzasadnieniu w sprawie o rozwód z orzekaniem o winie oraz o tym jak udowodnić winę małżonka napisze w następnym poście 🙂

W skrócie mogę Ci tylko powiedzieć, że w tej części Twojego pozwu musisz przekonać sad, że powinien wydać taki wyrok o jaki wnosisz. Wszystkie twoje wnioski, które zamieściłeś w pozwie powinny mieć swoje uzasadnienie.

Swoje argumenty musisz oczywiście poprzeć dowodami, najczęściej zeznaniami świadków i dokumentami.

Załączniki

Do pozwu musisz załączyć: odpis skrócony aktu małżeństwa, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka/ dzieci. Jeżeli swoje argumentu popierasz dokumentami – oczywiście również załącz je do pozwu.

Pozew składasz w dwóch egzemplarzach w biurze podawczym właściwego sądu okręgowego. Pozew możesz również wysłać na poczcie listem poleconym. Opłata sądowa wynosi 600 zł. Dowód jej uiszczenia załącz do pozwu.

Musisz jednak wiedzieć, że sprawy o rozwód z orzekaniem o winie nie należą do łatwych, w praktyce największe problemy sprawia udowodnienie, że to małżonek ponosi wyłączną winę. Radzę Ci zatem abyś przed przystąpieniem do pisania pozwu skonsultował się z adwokatem.

Pamiętaj ! Ewentualne błędy popełnione na początku postępowania, tj. już na etapie składania pozwu, mogą  zaważyć na jego wyniku.

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: